Chris Rijk
Work
Contact
CV
Text
Twaalf skinheads, twee honden, één homo en een zelfportret naar Ai Wei Wei's Dropping a Han Dynasty Urn
Twelve skinheads, two dogs, one faggot and a selfportrait after Ai Wei Wei's dropping a Han Dynasty Urn
50 cm x 22 cm x 22 cm
Geglazuurd aardewerk
2022
50 cm x 22 cm x 22 cm
Geglazuurd aardewerk
2022